Vägledning kring vaccination mot COVID-19 hos cancerpatienter (svenska)
Cancerpatienter bör vaccineras oavsett a) om man har aktiv cancer eller inte, b) vilken typ av cancer man har, c) om man är under uppföljning efter cancerbehandling, d) om man är canceröverlevare.
Det finns dock några specifika rekommendationer avseende vaccination mot COVID-19 och prioritering hos cancerpatienter från olika nationella och internationella institutioner (fråga gärna din läkare om detaljer kring vaccination och prioritering).
1. Om du har en aktiv cancersjukdom eller en hematologisk malignitet under pågående cytostatikabehandling eller om du har fått cancerdiagnos de senaste 5 åren, kan den finnas en ökad risk för mer allvarlig sjukdomsutveckling vid COVID-19 och det är mest troligt att du kommer att prioriteras för COVID-19 vaccination (fråga gärna din läkare kring vaccination och prioritering)
2. Vaccination mot COVID-19 är indicerad oavsett vilken sorts cancerbehandling du får (strålbehandling, immunterapi, cytostatikabehandling eller målsökande behandling) eller om du har fått stamcellstransplantation. Man ska inte skjuta upp eller avvakta med cancerbehandling i väntan på vaccination.
– Vaccination rekommenderas att genomföras innan start av cytostatikabehandling om detta är möjligt. Om du har pågående cytostatikabehandling rekommenderar man att få vaccinet när vita blodkroppar är normala.
– Om du har pågående behandling med cytostatika eller immunterapi, föreslår vissa föreningar att ge vaccinet 15 dagar efter behandling och 7 dagar innan nästa behandling, om behandlingen ges var 3:e vecka. Som alternativ kan man tänka sig att ge vaccinet mellan två kurer men inte när vita blodkroppar förväntas vara som lägst (oftast 7 – 14 dagar efter varje kur men den perioden kan variera beroende på typ av cytostatikabehandling). Generellt föreslår man att avvakta med cancerbehandling om man förväntar sig biverkningar efter vaccination.
– För patienter som är på väg att bli färdiga med cytostatikabehandling rekommenderar man att ge vaccinet efter avslutad behandling och efter perioden med förväntade låga vita blodkroppar efter sista behandlingen. I vilket fall bör beslutet tas efter diskussion med din läkare.
– Vid planerad kirurgiskt ingrepp föreslår man att vaccinet ges minst en vecka innan ingreppet. Vaccinationen kan ges när som helst efter ingreppet. Fråga gärna din läkare för ytterligare råd.
3. Om du har fått a) allogen stamcellstransplantation utan transplantat-mot-värd sjukdom (graft-versus-host-disease) eller b) b-cell-riktade terapier kan man få vaccinet några månader efter avslutad behandling men det finns skillnader bland olika onkologiska föreningar (ESMO, HCS, BSMO, DGHO, ASCO, ASH, UK Chemotherapy Board) kring den frågan. Fråga gärna din läkare kring den frågan.
Det finns risk för sämre skyddseffekt av vaccination på grund av behandling. Fråga gärna din läkare om du tillhör någon patientgrupp med risk för sämre skyddseffekt.
4. Vaccination är inte förbjuden till patienter som tidigare har drabbats av COVID-19 infektion eller patienter med COVID-19 infektion efter 1:a vaccinationsdosen. Det är inte heller nödvändigt att ha en negativ COVID-19 test innan vaccination. Även om du tidigare har drabbats av COVID-19 infektion kommer vaccinet att förstärka din säkerhet (genom att förstärka det immunologiska minnet).
AIOM, COMU, CIPOMO, HESMO föreslår att vaccinet ges 15 dagar efter återhämtning av COVID-19 infektion eller en månad efter första symptomen på grund av COVID-19 infektion.
ASCO och CDC föreslås att vaccinet ges upp till 6 veckor (42 dagar) efter 1:a vaccinationsdosen om man drabbas av COVID-19 infektion efter 1:a dosen.
Om du har fått antikroppsbehandling (monoklonala antikroppar eller plasmabehandling) som en del av behandling mot COVID-19 infektion kan du bli vaccinerad minst 90 dagar efter behandlingen.
Kontraindikationer för vaccination mot COVID-19
Kontraindikationer för vaccination mot COVID-19 hos cancerpatienter är samma som I allmän befolkning.
1) Vaccination är INTE indicerad till dig som har kontraindikationer till vaccinet eller specifika delar av vaccinet.
2) Om du tidigare har upplevt en svår allergisk reaktion till andra vaccin eller injicerbara läkemedel eller om du har specifika allergier, diskutera gärna med din läkare eftersom rekommendationer kan variera.
Generellt rekommenderar man att man undviker Pfizer vaccin om man har en sjukdomshistoria med svår allergisk reaktion mot läkemedel eller mat. Diskutera gärna med din läkare eftersom rekommendationer bland olika föreningar varierar.
Om du får en svår allergisk reaktion efter 1:a vaccinationsdosen kommer du förmodligen inte att få 2:a dosen. Även i det fallet diskutera gärna med din läkare eftersom rekommendationer kan variera.
Avseende AstraZenecas vaccin deltog inga patienter med sjukdomshistoria av allergi eller allergisk svullnad i studier.
Med tanke på begränsad information om COVID-19 vaccination hos cancerpatienter avseende skyddseffekten, skyddets varaktighet och eventuella interaktioner mellan vaccinet och cancerläkemedel kommer ytterligare information och råd kring vaccination hos cancerpatienter att komma genom att observera och följa de pågående nationella vaccinationsprogrammen i världen. Information kring vaccination mot COVID-19 hos cancerpatienter kommer att öka hela tiden med tanke på att COVID-19 pandemi är en långvarig situation.