Σε μια προσπάθεια να απλοποιήσει τις  συμβατικές της υποχρεώσεις και τη χρηματο-οικονομική πληροφόρηση, αποφασίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της ECPC, τον Ιούνιο 2014, στο Βουκουρέστι,  να μεταφερθεί  η έδρα της από την Ολλανδία στο Βέλγιο, επιλύοντας ως εκ τούτου, τα θέματα από την ύπαρξη έδρας και γραφείων σε δύο χώρες.

Mετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Γραφείο της ECPC διερεύνησε την καλύτερη διαδικασία για την εξασφάλιση της συνέχειας της ECPC ως  νομικό πρόσωπο, αποφεύγοντας έτσι να "εκκαθαρίσει" την ECPC στην Ολλανδία και να τη συστήσει εκ νέου στο Βέλγιο. Χάρη στη διαδικασία αυτή, η ECPC  θα είναι σε θέση να τηρήσει όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις της και τις νομικές υποχρεώσεις της.

Η διαδικασία συνεπάγεται την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού της ECPC και την προσαρμογή του στη Βελγική νομοθεσία.

Η διαδικασία

Το Γραφείο της ΕCPC συνεργάζεται με δύο συμβολαιογράφους, έναν Ολλανδό και έναν Βέλγo, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στις νομικές διαδικασίες της μεταφοράς έδρας. Η πρόσληψη δύο συμβολαιογράφων ήταν απαραίτητη, λόγω της έλλειψης μιας εναρμονισμένης ενιαίας Ευρωπαϊκής διαδικασίας για τη μεταφορά των οργανώσεων από την Ολλανδία στο Βέλγιο.

Χάρη στην καθοδήγηση τους, θα γίνει η διαδικασία μεταφοράς της έδρας της ECPC ως εξής:

1. Νοέμβριος 2014

Ο Ολλανδός Συμβολαιογράφος μας θα καταθέσει πρόταση στο γραφείο του Ολλανδικού εμπορικού μητρώου. Είναι μια απλή δήλωση ότι η ECPC προτίθεται να μεταφέρει την έδρα της από την Ολλανδία στο Βέλγιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECPC υπέβαλε τα  σχετικά έγγραφα στα μέσα Νοεμβρίου, μετά την τελευταία του συνεδρίαση.

2. Νοέμβριος 2014

Ο Ολλανδός Συμβολαιογράφος υπέβαλε την δημοσίευση της πρότασης μεταφοράς έδρας στην Ολλανδική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Από τη στιγμή της δημοσίευσης, ξεκινά μια δίμηνη περίοδος κατά την οποία οι πιστωτές της ECPC μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της πρότασης. Εφόσον η ΕCPC δεν έχει καμία δραστηριότητα σε εξέλιξη στην Ολλανδία, αυτό παραμένει ένα απλό διοικητικό βήμα.

3. Φεβρουάριος 2015

Μετά τη παρέλευση της προθεσμίας των δύο μηνών, θα κληθεί μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εγκρίνει μια συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταφορά της έδρας της Οργάνωσης και να ορίσει την καταστατική έδρα της Οργάνωσης  στο Βέλγιο, υπό την αναβλητική αίρεση της τροποποίησης της καταστατικής έδρας της Οργάνωσης σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο.

1. Η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να καταρτισθεί στην Ολλανδία, από Ολλανδο Συμβολαιογράφο

2. Δεν θα γίνουν αλλαγές στο καταστατικό σε αυτό το σημείο

3. Δύο ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συμβολαιογραφικών πράξεων που εκτελούνται ενώπιον Ολλανδού συμβολαιογράφου αστικού δικαίου

4. Ιούνιος 2015

Ο Βέλγος Συμβολαιογράφος θα συντάξει μετά συμβολαιογραφική πράξη, που πρέπει να υπογραφεί ενώπιον Βέλγου συμβολαιογράφου αστικού δικαίου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει την αλλαγή των ‘Αρθρων του Καταστατικού της Οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένης της έδρας) σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία ώστε να έχει το καταστατικό μίας Βελγικής Διεθνούς Οργάνωσης με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (AISBL).

1. Η παρούσα συμβολαιογραφική πράξη να εκτελεσθεί στο Βέλγιο, ενώπιον Βέλγου Συμβολαιογράφου 

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ECPC

3. Δύο ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συμβολαιογραφικών πράξεων που εκτελούνται μπροστά έναν ενώπιον Βέλγο συμβολαιογράφο αστικού δικαίου

5. Ιούνιος 2015

Μετά τη Γενική Συνέλευση, ο Βέλγος Συμβολαιογράφος θα καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βελγίου για να λάβει την έγκριση του νέου καταστατικού

1. Σε αυτό το σημείο, η ECPCεξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται ως μια Βελγική Οργανωση, και συνεχίζει να λειτουργεί ως μια ολλανδική οργάνωση

2.Η ECPC αναγνωρίζεται ως Βελγική οργάνωση μόνο όταν η έγκριση του  Βελγικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, η λεγόμενη «Arrêté royal», κοινοποιηθεί στην ECPC. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 6 μήνες

6. Δεκέμβριος 2015 (το αργότερο)

Έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της λεγόμενης «Arrêté royal».

7. Δεκέμβριος 2015 (το αργότερο)

Η ECPCθα λάβει ένα "αριθμό Εταιρείας" από το "Registre des personnes morales (RPM)’’. Δημοσίευση στο ‘‘Moniteur belge’’

1. Από το σημείο αυτό η ECPCγίνεται μια Βελγική οργάνωση

2. Απόδειξη της εγγραφής της Οργάνωσης στο Βελγικό εμπορικό μητρώο (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρησης)

8. Δεκέμβριος 2015

Ο Ολλανδός Συμβολαιογράφος μας ειδοποιεί για την ολοκλήρωση  της διαγραφής της ECPC από το Ολλανδικό εμπορικό μητρώο. Κοινοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Επόμενα βήματα

Το  Διοικητικό συμβούλιο της ECPC έχει ήδη υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις Ολλανδικές αρχές, σύμφωνα με το πρώτο βήμα της ανωτέρω διαδικασίας. που αναφέρεται.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να λάβει χώρα στις Κάτω Χώρες, δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.

Το Γραφείο ανέθεσε στον Ολλανδό συμβολαιογράφο να καταθέσει τα έγγραφα, ως εκ τούτου, η προθεσμία των δύο μηνών θα παρέλθει το Φεβρουάριο του 2015. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ECPC, το Γραφείο πρότεινε να οργανωθεί μια συνάντηση Δ.Σ. στην Ολλανδία, που να συμπίπτει με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να καταχωρήσει την απόφαση της Ολλανδικής διοίκησης. Ο Συμβολαιογράφος ήδη συμφώνησε να φιλοξενήσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του και συμφώνησε προσωρινά να μας φιλοξενήσει για όλη την Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Τι πρέπει να κάνω;

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι ένα απλό τεχνικό βήμα για την διαδικασία μεταφοράς. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι η μεταφορά της έδρας της Οργάνωσης. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο για όλα τα μέλη της ECPC να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας και για να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, το Γραφείο της ECPC, εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποστείλει σε όλα τα μέλη της ECPC επίσημη πρόσκληση για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης. Ως μέλος, είστε ελεύθεροι και ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αλλά η ΕCPC δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής.

Τι θα κάνουμε για εσάς;

Για λόγους διαφάνειας, τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ECPC αμέσως μετά τη Εκτακτη Γενική Συνέλευση, μαζί με ένα αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης.

Το  Γραφείο της ECPC θα σας κρατάει ενήμερους για όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη μεταβίβαση της έδρας μεταφορά της έδρας μέσω του ενημερωτικού δελτίου και της ιστοσελίδας μας.

Η ECPC παραμένει στην διάθεσή σας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την αλλαγή έδρας. Ο Francesco Florindi, Συντονιστής Δημοσίων Υποθέσεων της ECPC, θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ολλανδία     

Βέλγιο

Νοέμβης 2014: Υποβολή αίτησης μεταφοράς

 

Φλεβάρης 2015: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Ιούνιος 2015: Κοινοποίηση της επιτυχούς μεταφοράς

Ιούνιος 2015: Γενική Συνέλευση –Νέο  Καταστατικό

 

Ιούνιος 2015: Υποβολή αίτησης καταχώρησης στο Βέλγιο

 

Δεκέμβριος 2015: Arrêté royal

Δεκέμβριος 2015: Διαγραφή της ECPCαπό την Ολλανδία

Δεκέμβριος 2015: Η ECPC γίνεται Βέλγικη AISBL

Events

CDDF Access to Innovative Oncology Drugs
Start Thu Sep 07, 2017 @ 8:00AM
End Fri Sep 08, 2017 @ 5:00PM
Madrid, Spain
ESMO 2017 Congress
Start Fri Sep 08, 2017 @ 8:00AM
End Tue Sep 12, 2017 @ 5:00PM
Madrid, Spain
5TH HEAD & NECK CANCER AWARENESS WEEK
Start Mon Sep 18, 2017 @12:00AM
End Fri Sep 22, 2017 @11:59PM

Supporting survivorship: Life after diagnosis and post-treatment care of head and neck cancer patients
Start Mon Sep 18, 2017 @12:00PM
End Mon Sep 18, 2017 @ 2:00PM
European Parliament, Member’s Salon, ASP Floor 0 Rue Wiertz 60 – Brussels

ECPC-TV